RODO

Szanowni Państwo;

Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu (dalej Stara Kopalnia) dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność swoich gości oraz wszystkich osób, z którymi współpracuje w celu realizacji swoich zadań statutowych.

Wszystkie zbierane i wykorzystywane przez Starą Kopalnię dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrzną polityką bezpieczeństwa. Dbając o przejrzystość przetwarzania danych, przekazujemy Państwu poniższe informacje, które mogą pomóc w zrozumieniu celów, zakresu oraz sposobu przetwarzania Państwa danych.

Stara Kopalnia realizuje zadania i obowiązki administratora danych, przewidziane w przepisach dotyczących danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej RODO informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest: Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych

Tel.: 74 66 70 900, e-mail: sekretariat@starakopalnia.pl.

Dane kontaktowe Kopalni znajdują się pod adresem: http://starakopalnia.pl/kontakt/

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Izabelą Heksel pisząc na adres e-mail: iod@starakopalnia.pl lub listownie: Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych w Starej Kopalni będzie odbywać się w następujących celach:

 • rekrutacji – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • zawarcia i realizacji umów oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy,
 • kadrowych wynikających z ustawy Prawo Pracy gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • realizacji przyjmowania skarg i wniosków gdzie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze,
 • nawiązania i zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Starą Kopalnią, marketingu bezpośredniego usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Newsletter) – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • realizacji usługi zakupu biletów – gdzie przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
 • wynajęciu pokoi gościnnych -gdzie podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią,
 • udziału w warsztatach, lekcjach muzealnych oraz zajęciach ceramicznych gdzie przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
 • organizowania konferencji i sympozjów naukowych – gdzie przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy,
 • budowania baz kontaktów z przedstawicielami szkół – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator przetwarza również dane osobowe z monitoringu wizyjnego (wizerunek osoby nagrywanej kamerą oraz czynności wykonane przez Państwa na naszym terenie, oraz powiązane z tym daty i godziny) jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych opartych na  tej podstawie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających

z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Prawa osób których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu:

 • Prawo uzyskania dostępu do danych osobowych.
 • Prawo do żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe, oraz żądania uzupełnienia danych.
 • Prawo do żądania usunięcia danych w przypadku, gdy: są one już zbędne do osiągniecie celu w jakim zostały zebrane, dane były przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub gdy uznają Państwo, że dane przetwarzane były w sposób niezgodny z przepisami.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, czyli żądanie zatrzymania wszystkich operacji przetwarzania w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych (na czas konieczny do sprawdzenia danych) lub uznają Państwo, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych.
 • Prawo do przenoszenia danych, a także prawo do uzyskania kopii danych.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej odwołaniem.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest interes Starej Kopalni (art. 6 ust 1 lit f RODO), przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Składając sprzeciw należy wskazać przyczynę związaną z Państwa szczególną sytuacją, która jest podstawą jego złożenia.

Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Państwa dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Stara Kopalnia przetwarza dane osobowe dla osiągnięcia określonych celów, oznacza to, że jeśli nie podadzą Państwo swoich danych, to nie będziemy w stanie zrealizować usługi na cele, której dane są zbierane. W przypadku kiedy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku, kiedy przesłankę do przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.

Okresy przechowywania danych osobowych

Stara Kopalnia dokłada wszelkich starań by usuwać dane osobowe niezwłocznie po osiągnięciu celu dla jakiego były zbierane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu gdy przetwarzanie niezbędne będzie do realizacji celów przetwarzania danych osobowych w tym także do czasu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją zadań Starej Kopalni, także roszczeń związanych z realizacją umów. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane będą przez okres do 2 miesięcy od ich rejestracji.

Informujemy, że dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego (kraj z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)/organizacji międzynarodowej oraz, że Państwa dane nie będą służyć do  zautomatyzowanego podejmowania decyzji (operacje wpływające na Państwa Prawa i Wolności, które są wynikiem operacji w 100% zautomatyzowanej bez udziału człowieka) w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.