COVID19

WYTYCZNE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19                                   

  1. Do obiektów WOK mogą wejść jedynie osoby w maseczkach, przyłbicy albo innej osłonie ust i nosa.
  2. Przed wejściem do obiektu należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji rąk.
  3. Należy przestrzegać umieszczonych w widocznym miejscu, nieopodal wejścia i na drzwiach poszczególnych sal, limitów maksymalnej liczby użytkowników mogących jednocześnie przebywać
    w pomieszczeniach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury.
  4. Należy zachować dystans społeczny od innych uczestników i osób prowadzących zajęcia.
  5. Ogranicza się liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w toaletach (o połowę mniejsza od liczby ubikacji) – informacja jest umieszczona przed wejściem do każdej z toalet.
  6. Podczas korzystania z toalety należy zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych osób podczas przemieszczania się do toalety oraz w ewentualnej kolejce do toalety.
  7. Dostępna jest możliwość korzystania z szatni z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów od innej osoby korzystającej. Informacja o liczbie osób mogących jednocześnie korzystać z szatni jest umieszczona przed wejściem do szatni. Zakazuje się odwieszania ubrań w zajętych szafkach.
  8. Zakazuje się przebywania na zajęciach osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej po kontakcie z osoba chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
  9. Po zakończeniu zajęć uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia pomieszczeń,
    w których zajęcia były prowadzone.
  10. Uczestnicy zajęć wchodzą i wychodzą z sali w maseczkach/przyłbicy.

Postępowanie w przypadku zakażenia koronawirusem u pracownika lub uczestnika zajęć.                                                                    

  1. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć ją od pracy/zajęć. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatowa stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydanych instrukcji i poleceń.
  2. Osoba ta powinna oczekiwać na transport w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób lub w wyznaczonej do tego celu przestrzeni zapewniającej od innych odległość min 2m.
  3. Należy ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami, przeprowadzić rutynowe sprzątanie zgodnie z procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
  4. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu czy trzeba wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  5. Należy ustalić listy pracowników oraz uczestników zajęć, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzewana o zakażenie, ponieważ może to być bardzo pomocne w działaniach służb sanitarnych.

Do pobrania: Oswiadczenie-COVID-19-zajecia

WYTYCZNE UCZESTNICTWA PODCZAS WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY W OKRESIE PANDEMII COVID-19

  1. Na teren wydarzenia mogą wejść jedynie osoby w maseczkach, przyłbicy albo innej osłonie ust i nosa.
  2. Przed wejściem na wydarzenie należy dokonać dezynfekcji rąk.
  3. Należy przestrzegać umieszczonych w widocznym miejscu, nieopodal wejścia i na drzwiach poszczególnych sal, limitów maksymalnej liczby użytkowników mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury lub w miejscu organizowania wydarzenia.
  4. Należy zachować dystans społeczny od innych uczestników (sala, kolejka, korytarz, opuszczanie sali).
  5. Ogranicza się liczbę osób mogących jednocześnie przebywać w toaletach (o połowę mniejsza od liczby ubikacji) – informacja jest umieszczona przed wejściem do każdej z toalet.
  6. Podczas korzystania z toalety należy zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych osób podczas przemieszczania się do toalety oraz w ewentualnej kolejce do toalety.
  7. W wydarzeniu nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, osoby z niepokojącymi objawami chorobowymi, przebywające w izolacji lub poddane kwarantannie.
  8. Osoby biorące udział w wydarzeniu zobowiązane są do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z wytycznymi uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez WOK. Oświadczenie będzie przechowywane przez 14 dni od dnia wydarzenia.

Do pobrania: Oswiadczenie-COVID-19-wydarzenia

Zgarniaj bonusy! 50% rabatu dla zaszczepionych osób na: zajęcia stałe, warsztaty, wydarzenia organizowane przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury.